سال شمار زندگی صادق هدايت

1302

 • «رباعيات خيام» : كتاب مستقل

1303

 • «زبان حال يك الاغ به وقت مرگ»: مجله وفا سال دوم شماره 6 صفحه 164 تا 168
 • «انسان و حيوان»: كتاب مستقل - انتشارات بروخيم

1305

 • «جادوگری در ايران»: La Magie en Perse : به فارنسه در مجله فرانسوی لووال ديسيس Le Voile dIsis شماره 79 سال 31 چاپ پاريس
 • داستان «مرگ» در مجله ايرانشهر دوره چهارم شماره 11 چاپ برلن صفحه 680 تا 682

1306

 • «فوايد گياهخواری»: كتاب مستقل- چاپ برلين

1308

 • «زنده به گور»
 • «اسير فرانسوی»

1309

 • «پروين دختر ساسان»: كتاب مستقل- كتابخانه فردوسی
 • مجموعه «زنده به گور» مشتمل بر داستانهای:
  bluearrow.gifزنده به گور
  bluearrow.gifاسير فرانسوی
  bluearrow.gifداود گوژپشت
  bluearrow.gifمادلن
  bluearrow.gifآتش پرست
  bluearrow.gifآبجي خانم
  bluearrow.gifمرده خورها
  bluearrow.gifآب زندگی

1310

 • «سايه مغول» در مجموعه انيران - مطبعه فرهومند

 • «كور و برادرش: ترجمه از آرتور شينسلر Arthur Schnitzler نويسنده اتريشی، مجله افسانه، دوره سوم، شماره 4 و 5

 • «كلاغ پير»: ترجمه از الكساندر لانژكيلاند Alexandre Lange Kielland نويسنده نروژی، مجله افسانه، دوره 3، شماره 11، صفحه 1- 5

 • «تمشك تيغ دار»: ترجمه از آنتوان چخوف روسی Anton Pavlovitch Tchekhov ، مجله افسانه، دوره 3، شماره 23، صفحه 1 -51

 • «مرداب حبشه»: ترجمه از كاستن شراو نويسنده فرانسوی Gaston Cherau ، مجله افسانه، دوره 3، شماره 28

 • «درد دل ميرزا يداله»: مجله افسانه، دوره 3، جزوه 28، صفحه 1- 2 كه بعدا به نام داستان محلل چاپ شد

 • «مشاور مخصوص»: ترجمه از آنتوان چخوف، مجله افسانه، سال سوم، شماره 28

 • «حكايت با نتيجه»:  مجله افسانه، دوره 3، شماره 31، صفحه 2 -3

 • «شب های ورامين»: مجله افسانه، دوره سوم، شماره 32، صفحه 10 -15

 • «اوسانه: قطع جيبی» - نشريه آريان كوده

 • «جادوگری در ايران»: ترجمه از فرانسه، مجله جهان نو، سال دوم، شماره اول، صفحه 60 -80

1311

 • «اصفهان نصف جهان»: كتاب مستقل-كتابخانه خاور
 • مجموعه «سه قطره خون» مشتمل بر داستانهای:
  bluearrow.gifسه قطره خون
  bluearrow.gif
  گرداب
  bluearrow.gif
  داش آكل
  bluearrow.gif
  آينه شكسته
  bluearrow.gif
  طلب آمرزش
  bluearrow.gif
  لاله
  bluearrow.gif
  صورتك ها
  bluearrow.gif
  چنگال ها
  bluearrow.gifمحلل
 • «چطور ژاندارک دوشيزه اورلئان شده؟» مقدمه صادق هدايت به كتاب «دوشيزه اورلئان» اثر شيلر - ترجمه بزرگ علوی - صفحه الف تا خ

1312

 • مجموعه «سايه روشن» مشتمل بر داستانهای:
  bluearrow.gifس.گ.ل.ل
  bluearrow.gifزني كه مردش را گم كرد
  bluearrow.gif
  عروسك پشت پرده
  bluearrow.gif
  آفرينگان
  bluearrow.gif
  شب های ورامين
  bluearrow.gif
  آخرين لبخند
  bluearrow.gif
  پدران آدم
 • «نيرنگستان»- كتاب مستقل
 • «مازيار»- كتاب مستقل با همكاری مجتبی مينوی
 • «علويه خانم»- كتاب مستقل

1313

 • «وغ وغ ساهاب»- كتاب مستقل با همكاري مسعود فرزاد
 • «ترانه هاي خيام»- كتاب مستقل - مطبعه روشنايی
 • «البعثه الاسلاميه في البلاد الافرنجيه» - كتاب مستقل
 • « شرط بندی» ترجمه از آنتوان چخوف در مجموعه گل های رنگارنگ

1315

 • «بوف كور» كتاب مستقل - چاپ پلي كپی شده
 • «كارنامه اردشير پاپكان» ترجمه از متون پهلوی ضمنا شامل « زند و هومن يسن» ترجمه از متون پهلوی

1318

 • «ترانه هاي عاميانه» - مجله موسيقی، سال اول، شماره هاي 6، صفحه 17 - 19. 4 و 7 صفحه 24 و 28.
 • «متل های فارسی» - مجله موسيقی، شماره 8
 • قصه های «آقاموشه»، «شنگول و منگول» - مجله موسيقی، سال اول، شماره 8
 • قصه «لچک كوچولوی قرمز» - مجله موسيقی، سال دوم، شماره 2

1319

 • «چايكووسكی» - مجله موسيقی، سال دوم، شماره 3، خردادماه، صفحه 25 - 32
 • «پيرامون لغت فرس اسدی» - مجله موسيقی، سال دوم، شماره 11 و 12، صفحه 31 - 36
 • «شيوه نوين در تحقيق ادبی» - مجله موسيقی، سال دوم، شماره 11 و 12، صفحه 19 - 30
 • «گجسته اباليش» - ترجمه از متن پهلوی

1320

 • «داستان ناز» در مجله موسيقی سال سوم شماره دوم، صفحه 38-30
 • «شيوه های نوين در شعر فارسی» در مجله سوم شماره 3، صفحه 22
 • «سنگ صبور» مجله موسيقی سال سوم، شماره 6 و 7، صفحه 18-13

1321

 • مجموعه «سگ ولگرد» شامل داستانهای:
  bluearrow.gifسگ ولگرد
  bluearrow.gifدن ژوان كرج
  bluearrow.gifبن بست
  bluearrow.gifكاتيا
  bluearrow.gifتخت ابونصر
  bluearrow.gifتجلی
  bluearrow.gifتاريكخانه
  bluearrow.gifميهن پرست
 • «شهرستانهای ايران»: ترجمه از متن پهلوی، مجله مهر، سال هشتم، شماره اول، صفحه 47 - 55، شماره دوم، صفحه 127 - 131 و شماره سوم،صفحه 168 - 175
 • داستان «آب زندگی»: انتشارات فرهنگ تهران
 • بخش هايی از «بوف كور»: مجله ايران
 • «بن بست»: چاپ فرانسه 1942 Limpasse

1322

 • «علويه خانم»: كتاب مستقل
 • «گزارش گمان شكن» - ترجمه از متن پهلوی
 • «يادگار جاماسب» - ترجمه از متن پهلوی، مجله سخن، سال اول، شماره 3،صفحه 161 - 167، شماره 4 و 5،صفحه 217- 220
 • ترجمه «گورستان زنان خيانتكار»: از آرتور كريستين سن خاورشناس دانماركی، مجله سخن، سال اول، شماره 7 و 8
 • «جلو قانون»: ترجمه از فرانتس كافكا Frantz Kafka در مجله سخن، شماره 11 و 12
 • «كارنامه اردشير پاپكان» - ترجمه از متن پهلوی
 • «چگونه نويسنده نشدم» - مجله سخن

1323

 • «آب زندگی» - روزنامه مردم
 • «اوراشيما» - قصه ژاپونی - ترجمه در مجله سخن، سال دوم، شماره اول، صفحه 43 - 45
 • نقد «بازرس»: اثر گوگول، ترجمه در مجله پيام نو، سال اول، صفحه 52
 • «ملا نصرالدين در بخارا»: مجله پيام نو،سال اول، شماره اول،صفحه 57
 • «زند و هومن يسن» - ترجمه از متن پهلوی
 • «ولنگاری» مجموعه داستانهای:
  bluearrow.gifقضيه مرغ روح
  bluearrow.gifقضيه زير بته
  bluearrow.gifقضيه
  فرهنگستان
  bluearrow.gifقضيه
  دست بر قضا
  bluearrow.gifقضيه
  خر  دجال
  bluearrow.gifقضيه
  نمك تركی

1324

 • «حاجی آقا» - كتاب مستقل
 • نقد «خاموشی دريا»: اثر وركور - مجله سخن، سال دوم،شماره سوم،صفحه 227 - 228
 • «چند نكته درباره ويس و رامين» - مجله پيام نو،سال اول،شماره نهم،صفحه 15 - 19 و شماره 10، صفحه 18 - 26 - 31
 • «طلب آمرزش» - از كتاب سه قطره خون، مجله پيام نو، سال اول، شماره 12، صفحه 20 - 24
 • «شنگول و منگول»: مجله پيام نو،سال دوم، شماره سوم، صفحه 54 - 55
 • انتقاد بر ترجمه رساله «غفران» ابوالعلاء معری، مجله پيام نو، سال دوم، شماره 9، صفحه 64
 • «فلكلر يا فرهنگ توده» - مجله سخن،‌سال دوم، شماره 3، صفحه 179 – 184 و شماره 4، صفحه 339 – 342
 • «طرح كلی برای كاوش فلكلر يک منطقه» - مجله سخن، سال دوم، شماره 4، صفحه 265- 275
 • «شغال و عرب» - ترجمه فرانتس كافكا،‌مجله سخن،‌سال دوم، شماره 5، صفحه 349
 • «آمدن شاه بهرام ورجاوند» - ترجمه از متن پهلوی، مجله سخن، سال دوم، شماره 7، صفحه 540
 • «خط پهلوی و الفبای صوتي»- مجله سخن، سال دوم، شماره 8، صفحه 616 – 760 و شماره 9، صفحه 667- 671
 • «ديوار» - ترجمه از ژان پل سارتر Jean Paul Sartre نويسنده فرانسوی، مجله سخن، سال دوم، شماره 11 و 12، صفحه 833 – 847
 •  «سامپينگه» Sampingue به زبان فرانسه در ژورنال دوتهران
 • لوناتيك  Lunatique  - «هوسباز» - به زبان فرانسه در ژورنال دوتهران

1325

 • «افسانه آفرينش» - چاپ پاريس، آدرين مزون نو
 • «آبجي خانم» - از مجموعه زنده به گور، مجله پيام نو، سال دوم، شماره 6، ارديبهشت 1325، صفحه 31 – 36
 • «فردا» - مجله پيام نو، سال دوم، شماره 7 و 8، صفحه 54 – 64
 • ترجمه داستان «فردا» - به زبان فرانسه در ژورنال دوتهران
 • «گراكوش شكارچی» - ترجمه از فرانتس كافكا، مجله سخن،‌سال سوم، شماره 1، صفحه 48 – 52
 • «قصه كدو» - مجله سخن، دوره سوم، شماره 4
 • «ترجمه هنر ساساني در غرفه مدال ها» - اثر «ال مور گشترن»  در مجله سخن، سال سوم، شماره 5، صفحه 318 – 382
 • «بلبل سرگشته» در مجله سخن، سال سوم، شماره 6 و 7، صفحه 432 – 443
 • مقدمه كتاب «كارخانه مطلق سازی» نوشته كارل چابك، نويسنده چك اسلواكی، با ترجمه حسن قائميان

1327

 • «پيام كافكا» - مقدمه ای بر كتاب «گروه محكومين» فرانتس كافكا
 • «توپ مرواری» - كتاب مستقل

1329

 • «مسخ» - اثر فرانتس كافكا، ترجمه با همكاری حسن قائميان

1378

 • مجموعه «فرهنگ عاميانه مردم ايران» مشتمل بر بخش های:
  bluearrow.gifنيرنگستان
  bluearrow.gifترانه ها، متل ها، اوسانه و غيره
  bluearrow.gifتحقيقات صادق هدايت (چاپ برای بار اول)

1379

 • «انسان و حيوان» به انضمام مجله هاي صادق هدايت (چاپ برای بار اول)
 • «حسرتی، نگاهی و آهی» - آلبوم نفيس عكس های صادق هدايت به مناسبت نود و هشتمين سالگرد تولد صادق هدايت با ترجمه انگليسی (28 بهمن 1281)

 

  ***/>

/ 0 نظر / 33 بازدید